3: Overige (grotere soorten)

Tringa totanus, tureluur
Numenius phaeopus, regenwulp
Limosa limosa, grutto
Haematopus ostralegus, scholekster
Gallinago gallinago, watersnip

 Waadvogels en steltlopers 1: plevieren en franjepoten.

 Waadvogels en steltlopers 2: strandlopers en andere kleinere soorten.